#Aleluja Për …

Gëzimi i jetës së re të siguruar nëpërmjet sakrificës së Jezu Krishtit nuk ka përse të shprehet vetëm nëpërmjet fjalëve. Kjo seri GIF-esh të animuara portretizon një figurë të gjallë të asaj që është e mundur në jetën tonë për shkak të Jezu Krishtit.

Aleluja për Barrët e Ngritura

Mateu 11:28 – Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje.

shkarkoni Shikojini të Gjitha