#Aleluja Për …

Gëzimi i jetës së re të siguruar nëpërmjet sakrificës së Jezu Krishtit nuk ka përse të shprehet vetëm nëpërmjet fjalëve. Kjo seri GIF-esh të animuara portretizon një figurë të gjallë të asaj që është e mundur në jetën tonë për shkak të Jezu Krishtit.

Aleluja për Falje

Efesianëve 4:32 – Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njeri me tjetrin, duke e falur njëri- tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin.

shkarkoni Shikojini të Gjitha