#Aleluja Për …

Gëzimi i jetës së re të siguruar nëpërmjet sakrificës së Jezu Krishtit nuk ka përse të shprehet vetëm nëpërmjet fjalëve. Kjo seri GIF-esh të animuara portretizon një figurë të gjallë të asaj që është e mundur në jetën tonë për shkak të Jezu Krishtit.

Aleluja për Paqe të Brendshme

Gjoni 14:27 – Unë po ju lë paqen, po ju jap paqen time: unë po jua jap, por jo si e jep bota; zemra juaj mos u trondittë dhe mos u frikësoftë.

shkarkoni Shikojini të Gjitha