#Aleluja Për …

Gëzimi i jetës së re të siguruar nëpërmjet sakrificës së Jezu Krishtit nuk ka përse të shprehet vetëm nëpërmjet fjalëve. Kjo seri GIF-esh të animuara portretizon një figurë të gjallë të asaj që është e mundur në jetën tonë për shkak të Jezu Krishtit.

Aleluja për Jetën pas Vdekjes

1 Korintasve 15:22 – Sepse, ashtu sikur të gjithë vdesin në Adamin, kështu të gjithë do të ngjallen në Krishtin.

shkarkoni Shikojini të Gjitha