ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

A është e vërtetë se Jezusi u shfaq në Amerikën Veriore antike pas kryqëzimit dhe ringjalljes së Tij sipas Librit të Mormonit?

Përgjigje Zyrtare

Libri i Mormonit tregon për Jezu Krishtin e ringjallur dhe vizitën e Tij te ndjekësit e Tij besnikë në Amerikën e lashtë. Pas vizitave të Tij te dishepujt e Tij në Botën e Vjetër, Ai zbriti nga qielli dhe u shfaq te ndjekësit e Tij në Amerikën e lashtë.

Libri i Mormonit përshkruan se si, gjatë vizitës së Tij, Jezu Krishti shëroi të sëmurët e tyre, u mësoi ungjillin e Tij, bekoi fëmijët e tyre dhe thirri dymbëdhjetë dishepuj që të organizonin Kishën e Tij në Amerikën e lashtë (3 Nefi 11:18; 3 Nefi 12:1–2).