ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

Kush është profeti mormon sot?

Përgjigje Zyrtare

Perëndia ka thirrur profetë që ta udhëheqin Kishën e Tij në kohën tonë, ashtu siç Ai bëri në lashtësi. Profeti i tanishëm dhe Presidenti i Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është Russell M. Nelson. Ai ndihmohet nga dy këshilltarë – Dallin H. Oaks dhe Henry B. Eyring. Së bashku, ata formojnë Presidencën e Parë të Kishës (ashtu si Pjetri, Jakobi dhe Gjoni pas vdekjes së Krishtit).

Të gjithë anëtarët e Presidencës së Parë dhe të Kuorumit të Dymbëdhjetë Apostujve janë apostuj dhe profetë. Apostujt e tanishëm janë:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares