ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

Cila është “dëshmia" për të cilën flasin mormonët?

Përgjigje Zyrtare

Dëshmi është një provë shpirtërore që i jepet një individi nga Fryma e Shenjtë. Themeli i një dëshmie mormone është dija që Ati Qiellor jeton dhe na do ne; që Jezu Krishti jeton, që Ai është Biri i Perëndisë dhe që Ai e kreu Shlyerjen e pafundme; që Jozef Smithi është një profet, të cilin Perëndia e thirri për të rivendosur kishën e Jezu Krishtit në tokë; që ne udhëhiqemi sot nga një profet i gjallë; dhe që Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme është Kisha e Shpëtimtarit e rivendosur në tokë sot.