ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

Si mund ta rrisim besimin tonë te Jezu Krishti?

Përgjigje Zyrtare

Profeti Alma te Libri i Mormonit e krahasoi besimin me një farë. Nëse mbillni një farë dhe e ushqeni, nëse është një farë e mirë, ajo do të rritet dhe përfundimisht do të sjellë frut (Alma 32:28–43). Është e njëjta gjë me besimin. Nëse jeni i bindur ndaj urdhërimeve të Perëndisë, e studioni fjalën e Tij dhe keni dëshirë të besoni te Krishti, besimi do të rritet brenda jush.