ComeuntoChrist.org Në mbarë botën

Cili është qëllimi i shërbimeve të mirëqenies të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme?

Përgjigje Zyrtare

Qëllimi i mirëqenies së Kishës është që të nxitë mbështetjen te vetja dhe për t’u kujdesur dhe shërbyer të varfërve e nevojtarëve. Për ndihmë, përfituesit nxiten të punojnë (kur janë të aftë) në mënyrë që të bekohen dhe të mund të bekojnë jetën e të tjerëve. Puna është një parim udhëheqës në programin e mirëqenies së Kishës.