ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsay katuyoan sa akong kinabuhi?

Kinsa ako? Nganong ania ako dinhi? Unsay mahitabo kon ako mamatay? Susiha ang katuyoan sa kinabuhi ug diskobreha ang plano sa Dios alang kanimo pinaagi sa gipahiuli nga mga pagtulun-an ni Jesukristo.

Pagkat-on og dugang mahitungod ni Jesukristo

Gusto ko nga:

Si kinsa kami

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang opisyal nga ngalan sa relihiyon nga gitawag og Simbahan sa Mormons. Una sa tanan nagtuo kami nga si Jesukristo ang Manluluwas sa kalibutan ug ang Anak sa Dios.

Samtang ang among mga kaagi ug mga kasinatian managlahi, ang Mormons nagkahiusa sa usa ka pasalig ngadto kang Jesukristo. Kini nga site nag-feature sa mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nagpakigbahin sa ilang mga istorya ug naghisgot kon unsay kahulugan sa ilang hugot nga pagtuo alang kanila.

Magkat-on og dugang mahitungod sa among tinuohan