Usa ka Manluluwas Natawo

Nganong Nagkinahanglan Man Kita og Manluluwas?
Sobra sa 2,000 ka libo ka tuig ang milabay, ang Dios mipadala ni Jesukristo, nga mahimo natong Manluluwas. Natawo si Jesukristo aron sa pagluwas nato gikan sa atong mga sala, natawo aron kita matawo pag-usab ug makabalik sa pagpuyo uban sa Dios sa umaabut. Maglipay kita og maayo niining panahon sa Pasko, kay alang natong tanan #UsakaManluluwasNatawo.

UNSA ANG KAHULUGAN SA USA KA MANLULUWAS NGARI KANATO
MGA GIF SA PASKO
GUSTO PA OG DUGANG MAHITUNGOD SA MANLULUWAS NGA SI JESUKRISTO?
Dawata ang among libreng email newsletter. I-type ang imong email sa ubos.
O
Pagkat-on pa og dugang mahitungod sa kinabuhi ug misyon ni Jesukristo dinhi.
TAMBONG OG TULUMANON SA PASKO UBAN NAMO
Pangita og simbahan duol nimo sa pagtambong sa espesyal nga tulumanon sa Pasko sa bulan sa Disyembre.
I-print, ug I-share.
Unsa ang kahulugan #UsakaManluluwasNatawo nganha kanimo? I-print ug i-share sa social media.