Mga GIF sa Pasko

Ang mga GIF usa ka animated file format. Ang mga GIF sa Pasko gipahinungod sa pagsaulog sa pagkatawo sa atong Manluluwas, nga si Jesukristo. I-download ug i-share kining animated nga mga GIF uban sa inyong minahal niining panahon sa Pasko.

Mateo 1:18

Ang pag-anak ni Jesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi.

Lucas 1:26-27

Si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungod sa Galilea nga ginganlan og Nazaret, ngadto sa usa ka dalagang birhen nga pangasaw-onon sa usa ka lalaki nga ginganlan si Jose nga kaliwat ni David; ug ang ngalan sa dalagang birhen mao si Maria.

Lucas 1:26-30

Ug ang anghel miingon kaniya, ayaw kalisang Maria, kay naangkon mo ang kahimuot sa Dios.

Lucas 1:31-33

Ug tan-awa, magasamkon ikaw ug igaanak mo ang usa ka bata, ug siya imong paganganlan si JESUS

Lucas 1:32

Siya mahimong bantugan ug pagatawgon nga Anak sa Labing Halangdon; ug kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David.

Mateo 1:20-21

Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, usa ka manolunda sa Ginoo mitungha kaniya pinaagi sa damgo.

Lucas 1:41-42

Ug sa pagkadungog ni Elisabeth sa pangumusta ni Maria, ang bata miulpot sulod sa iyang tiyan

Lucas 2:1

Niadtong mga adlawa miabut gikan kang Cesar Augusto ang usa ka sugo sa pagpanglistasa tanang nanagpuyo sa tibuok kalibutan.

Lucas 2:3

Ug ang tanan nangadto aron sa pagpalista, ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong lungsod.

Lucas 2:4-5

Ug si Jose usab gikan sa Galilea … sa lungsod ni David, nga ginganlan og Betlehem … kay siya man sa panimalay sa kaliwatan ni David. Aron sa pagpalista uban kang Maria, ang iyang pangasaw-onon nga nagsabak.

Lucas 2:7

Wala nay luna alang kanila sa balay nga abutanan.

Lucas 2:6

Ug samtang didto sila, miabut ang panahon nga siya manganak.

Mateo 2:2

Kay nakita namo ang bitoon didto sa Sidlakan, ug nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya.

Lucas 2:8

Ug niadtong dapita may mga magbalantay sa mga karenro didto sa sibsiban, nanagtukaw sa kagabhion sa pagbantay sa ilang mga hayop.

Lucas 2:9

Ug mitungha kanila ang usa ka manolunda sa Ginoo, ug ang himaya sa Ginoo misidlak libut kanila ug sila giabut og dakong kalisang.

Lucas 2:10

Apan ang manolunda miingon kanila,Ayaw na kamo og kalisang; kay tan-awa gidad-an ko kamog maayong balita sa dakong kalipay nga magaabut sa tanang mga tawo

Lucas 2:13-14

Ug sa kalit diha uban sa manolunda ang usa ka langitnong panon nga nanagdlayeg sa Dios, ug nag-ingon Himaya sa Dios sa kalangitan, ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan

Mateo 2:9-10

Ug tan-awa, ang bitoon nga ilang nakita didto sa Sidlakan nag-una kanila.

Lucas 2:7

Ug iyang gianak ang iyang panganay nga usa ka lalaki, ug kini iyang giputos sa mga bakbak ug gipahigda sa pasungan.

Lucas 2:19

Apan kining tanang mga butanga gitipigan ni Maria nga namalandong niini diha sa iyang kasingkasing.

Lucas 2:16

Ug sila miadto nga nanagdali ug ilang nakaplagan si Maria ug si Jose ug ang gamayng bata nga naghigda sa pasungan.

Lucas 2:15

Ang mga magbalantay sa mga karnero nanag-ingon sa usag usa, Tana mangadto kita sa Betlehem ug tan-awon ta kining nahitabo nga gisugilon kanato sa Ginoo.

Mateo 2:1

Dihay mga mago gikan sa Sidlakan nga miabut sa Jerusalem.

Mateo 2:11

Ug sa naukban nila ang ilang bahandi, ilang gihalaran siyag mga gasa, bulawan ug incienso ug mirra.

Isaias 9:6

Kay alang kanato ang usa ka bata natawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag; ug ang kagamhanan iagtungtong sa iyang abaga: ug ang iyang ngalan pagatawgon Kahibulongan, Magtatambag, Dios nga Makagagahum, amahan nga walay Katpausan, Prinsipe sa Pakigdait.