Ang Katuyoan sa Manluluwas

ANG MATAG USA NATO MAKASINATI OG MGA PAGSULAY UG KASAKIT

Ang pakigbisog kabahin sa kinabuhi. Kitang tanan moagi niini. Apan kining malisud nga mga panahon adunay katuyoan.MAKAHIMO KITA OG MGA SAYOP TUNGOD KAY KITA MGA MORTAL

Ania kita dinhi aron makat-on. Ug kabahin sa pagkat-on naglakip sa paghimo og mga sayop. Apan motubo kita gikan sa atong mga kasinatian.BISAN PA SA ATONG LABING MAAYONG PANINGKAMOT ADUNAY DISTANSYA TALI KANATO UG SA DIOS

Kini nga distansya mahimo kon kita mophilayo gikan Kaniya. Usahay gituyo nato kini pinaagi sa pagpili sa pagsupak sa Dios. Dunay mga higayon nga gibuhat nato kini nga wala kita mahibalo. Kini nga distansya makapasubo nato.NAGKINAHANGLAN KITA OG TABANG

Dili nato mabuhat ang tanan sa atong kaugalingon. Nagkinahanglan kita og laing tawo nga makakita sa mas dako nga talan-awon kon kita dili makahimo. Usa ka tawo kansang mga tumong putli. Usa ka kauban. Usa ka higala? Usa ka Manlalaban?USA KA TAWO NGA HINGPIT NGA NAKASABUT UNSAY ATONG NASINATI

Makasulti ba kamo nga nakahimamat mo og usa ka tawo nga hingpit nga nakahibalo unsay inyong gibati? Usa ka tawo nga makahibalo sa inyong nasinati? Dunay usa ka tawo nga nakahibalo gayud unsay inyong nasinati, tungod kay Siya nakaagi niini.NAGKINAHANGLAN KITA OG USA KA TAWO NGA MAKATABANG NATO NGA MOAYO SA MGA SAYOP UG SA ATONG MGA SAMAD.

Adunay usa ka tawo kinsa makaayo sa bisan unsa nga samad ug matag sayop. Walay kasakit o kasubo nga nga molungtad.DUNAY USA KA TAWO NGA MAKASUMPAY SA KAHAW-ANG TALI NATO UG SA DIOS

Kon kita nagpadistansya sa atong mga kaugalingon gikan sa mga butang nga makapahimo sa atong kinabuhi nga malipayon, makakita kita og paglaum nga dunay paagi sa pagbalik. Ang umaabut wala mapahimutang sa bato. Kita dunay higala nga makadala nato og balik ngadto sa Dios ug mag-usab diin kita msayop.KANA NGA TAWO MAO ANG MANLULUWAS. KANA NGA MANLULUWAS MAO SI JESUKRISTO

Dugay na, sa usa ka gamay nga lungsod, Siya natawo. Natawo aron sa pag-ayo sa mga kasingkasing nga nasakitan, natawo aron sa paglig-on sa atong kahuyang. Natawo Siya aron pagpalingkawas nato gikan sa atong salagubangon ug sa paghiusa nato uban sa Dios nga Amahan. Tungod kay si Kristo natawo, kita mahimong matawo pag-usab. Kay alang kanato #UsakaManluluwasNatawoUNSAON NATO PAGPAHIMULOS SA UNSAY GIHALAD SA MANLULUWAS KANATO?

Natawo si Jesukristo ug mihatag sa Iyang kinabuhi aron nga ang matag tawo dunay oportunidad sa paghukom sa iyang kaugalingong umaabut. Nag-antus siya aron kita makapili nga dili mag-antus. Aron kita makapili sa matarung kay sa sayop, aron kita makapili sa pag-usab kon makita nato ang atong mga kaugalingon nga padulong sa sayop nga direksyon. Atong napahimuslan kini nga gasa pinaagi sa pagpili sa pagsunod Kaniya. Sa pagdawat sa Iyang grasya pinaagi sa paghinulsol. Pinaagi sa paghimo niini nga pagpili mipili kita sa kalipay.UNSAY BUOT IPASABUT SA PAGSUNOD NI KRISTO KARON?

Mipili kita sa pagsunod ni Kristo pinaagi sa pagpaminaw sa Iyang mga pulong, pinaagi sa pagsunod sa Iyang ehemplo. Gihatagan kita Niya og giya nga nagpakita nato unsaon sa paggiya ang atong labing maayo nga mga kinabuhi, mga kinabuhi nga puno sa kalipay ug katuyoan.