Ang Istorya sa Pasko

Duha ka libo ka tuig na ang milabay usa ka milagro ang nahitabo sa karaang dapit sa Judea. Kini ang istorya sa usa ka bana ug asawa. Nahimo kining istorya sa usa ka inahan ug anak. Apan gikan sa sinugdanan, kanunay kining istorya sa usa ka Amahan ug Anak.

Ang Lungsod ni David

Lucas 2:1-5

Ang Bethlehem usa ka gamayng lungsod, apan daw wala kini batia nga ingon niana alang kang Jose ug sa iyang bag-ong asawa, si Maria, samtang misulod sila sa balangay. Niining gabhiona, matag dapit sa Bethlehem napuno sa mga dumuloong gikan sa lain-laing destinasyon, ang tanan mitubag sa mando ni Emperor Cesar Augusto nga usa ka pagpanglista [census] ang ipahigayon sa iyang dakong imperyo. Tanan niyang mga ginsakupan kinahanglang moadto sa ilang yutang natawhan ug aron magpalista.

Si Jose ug si Maria tingali sayon nga dili mabantayan sa dihang misulod sila sa balangay sa nagkabugnaw nga hangin sa kagabhion. Dili gayud ingon niana katalagsaon ang ilang pag-abut—duha lang ka tawo nga nadugang sa pundok sa liboan. Siyempre, ang mabinantayong tig-obserbar makabantay nga sa dili madugay mahimo na silang tulo, kay si Maria nagsabak, ug kon tan-awon, manganak na sa dili madugay.

Sa nangaging mga adlaw, ang managtiayon milakaw og 70 ka milya gikan sa ilang panimalay sa Nazaret. Ang taas nga biyahe nakahatag nila og daghang panahon nga makapamalandong sila. Ug silang duha, sa walay pagduha-duha, daghan og angayang hunahunaon—kay nakasabut sila nga ang bata nga gisabak ni Maria dili sama sa bisan kinsa nga bata nga natawo sukad.

Apan sa karon, ang kahulugan sa ilang talagsaong sekreto nahulipan sa mas dagkong mga problema.

Ang Balay nga Abutanan

Lucas 2:6-7

Karong gabhiona, ang walay katapusang gugma sa Dios mabati ug mahimong tinuod nga kini ilang masapnay sa ilang mga bukton.

Sa dihang si Jose misulod sa pultahan, ang nagkapuliki nga tigbantay sa balay nga abutanan naninguha nga matubag ang walay hunong nga panginahanglan sa mga bisita. Ug karon taliwala sa kaguliyang mitumaw kining gikapoy apan miinsister nga tawo alang sa butang nga imposible. Ang tigbantay sa balay nga abutanan gusto nga balibaran siya, misulti niya nga ang matag lawak nasaaran na og kaduha o gani katulo, apan dunay butang sa mga mata ni Jose nga mipahunong niya. Bisan wala kasabut sa hingpit kon ngano, iyang nabantayan ang kaugalingon nga migiya sa tawo ug sa manganakay nga asawa ngadto sa gansangon nga bato nga nagsilbing pasungan sa balay nga abutanan.

Alang kang Maria ug Jose, ang kagabhion gubot. Gani, kini nga gutlo naplano na gikan sa wala pa ang sinugdanan sa yuta. Sa matag dili sigurado nga lakang nga ilang gihimo, si Maria ug Jose mituman sa panagna. Niining gabhiona, ang walay kinutuban nga gugma sa Dios mamugna ug mahimong ingon gayud ka tinuod nga ila kining makuptan sa ilang mga bukton.

Ang Sibsibanan

Lucas 2:8-12

Samtang si Maria ug Jose nangandam alang sa pagkahimugso sa bata, usa ka anghel ang mikunsad gikan sa langit ug miadto sa Bethlehem. Iyang gilabyan ang nagdasuk nga balangay, nga mihunong sa ngitngit ug mingaw nga kabungturan gawas sa siyudad aron ipadangat ang yanong mensahe sa gugma ug paglaum. Ngadto sa mapainubsanong mga magbalantay sa mga karnero, ang anghel namulong bahin Kaniya nga mahimong magbalantay kanatong tanan, nga nag-ingon, “Alang kaninyo natawo karon sa lungsod ni David ang Manluluwas, nga mao ang Kristo nga Ginoo. Ug ang inyong ilhanan mao kini; Inyong makaplagan ang usa ka gamayng bata nga naputos sa mga bakbak, ug nagahigda sa pasungan.”

Ang Pasungan

Lucas 2:16-19

Kini nga bata mao si Jesus, ang Anak sa Dios, ang Manluluwas sa kalibutan.

Dihang ang nag-unang mga magbalantay sa mga karnero misulod sa pasungan, gikugos na ni Maria ang iyang bag-ong nahimugso nga anak. Si Jose mitan-aw ngadto nilang duha uban sa gugma. Sa tinuod, kining anak dili iyaha, o ni bisan kinsang yutan-ong amahan. Hinoon, ang bata iya sa tanang katawhan.

Alang kang Maria, daghan sa iyang gibati nianang gabhiona wala gayud masayri sa kalibutan. Anaa kini sa iyang kasingkasing, diin walay mga pulong nga gikinahanglan. Kini nga bata mao si Jesus, ang Anak sa Dios, ang Manluluwas sa kalibutan. Apan sa karon, gamay pa siya, ug ang hangin sa kagabhion bugnaw. Siya ang iyang inahan, ug siya mogunit sa bata.

Ang Silangan

Mateo 2:1-2, 11

Nianang samang gabii, sa dapit nga layo sa Bethlehem, balaang mga tawo ang nakaobserbar og bag-ong bitoon sa langit. Siguro, sila nakasabut nga nangahulugan kini nga ang tanan sa kalibutan karon nausab na. Mitigum sila og mga gasa nga angay sa takus nga hari ug mibiyahe dayon ngadto sa Jerusalem.

Ang Unang Gasa

Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.

Juan 3:16

Ang gidala sa maalamong mga tawo kang Jesus kasagaran gitawag nga unang mga gasa sa Pasko. Apan sa pagkatinuod, ang unang gasa sa Pasko gihatag sa wala pa sila makasugod sa ilang biyahe.

Ang gasa nga gihatag sa usa ka mahigugmaong Langitnong Amahan sobra na sa duha ka libo ka tuig ang milabay duna pa bay pulos karon? Ang tubag mao ang kinasingkasing nga oo. Ang tanang butang nga gihimo ni Jesukristo alang gayud sa mas hayag nga kaugmaon sa tanang mga anak sa Dios. Tungod sa unang gasa, ang katubsanan tinuod ug ang kamatayon dili mao ang katapusan. Ang kagul-anan temporaryo lang ug ang gugma mahangturon. Ang lama sa sala mahimong mapulihan sa hingpit nga pagpasaylo. Sa atong paghangup sa Iyang mga pagtulun-an ug pagsunod sa ehemplo sa Iyang hingpit nga kinabuhi, mas mahisama kita Kaniya, ug makasinati og tinuod nga kalinaw ug kalipay. Niining panahon sa Pasko, atong hinumduman nga Siya mao ang gasa.

Pagkat-on Unsaon Pagdawat sa Gasa

Tan-awa sa unsang paagi kamo makakaplag og kalinaw ug kalipay pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulun-an ug ehemplo ni Jesukristo.

Pagkat-on pa og Dugang

Diskobreha Nganong Gihatag ang Gasa

Pagkat-on pa mahitungod sa labing dakong gasa sa Dios ngadto sa mga tawo: Ang Iyang Bugtong Anak, ang atong Manluluwas nga si Jesukristo.

Pagkat-on pa og Dugang

Dunay Pangutana?
Pakig-chat Namo

Ang Mormon nga mga misyonaryo andam nga motabang sa pagtubag sa bisan unsay inyong pangutana mahitungod sa istorya sa Pasko o bisan unsang hilisgutan bahin sa Mormon.