#AngManluluwasNatawo

Ang Manluluwas Natawo

Sobra sa 2,000 ka libo ka tuig ang milabay, ang Dios mipadala ni Jesukristo, atong Manluluwas. Sugod sa Nobyembre 29, gidapit namo kamo sa pagbisita sa pasko.mormon.org/ceb ug susiha kon ngano.

#AngManluluwasNatawo