Hallelujah

Sunda Siya ug Makaplagan ang Bag-ong Kinabuhi
Hallelujah—Hebreohanon alang sa “Dayegon ninyo ang Ginoo.” Apan unsa man gayud ang ipasabut niini? Samtang gisaulog nato ang Pagkabanhaw ni Jesukristo niining Pasko sa Pagkabanhaw, sutaa kon sa unsang paagi kining siyagit sa kalipay, paglaum, ug gugma haum nga summary sa dili hitupngan nga misyon ni Kristo—ug sa Iyang saad nga bag-ong kinabuhi para natong tanan.

Sunda Siya
Ang Pasko sa Pagkabanhaw usa ka panahon nga hinumduman ang tanang nabuhat ni Jesukristo alang kanato. Panahon usab kini sa paghunahuna sa yano Niyang pagdapit nga may gahum sa pag-usab kanato sa hangtud: “Dali, sumunod ka kanako.”
#HallelujayAlang sa …
Ipakigbahin ang Mensahe


#HallelujayAlang sa …
GUSTO KA PA BA OG DUGANG IMPORMASYON MAHITUNGOD SA MANLULUWAS NGA SI JESUKRISTO?
Dawata ang among libreng newsletter sa email. I-type ang imong email address sa ubos.
O magkat-on pa og dugang mahitungod sa kinabuhi ug misyon ni Jesukristo dinhi.