#HallelujayAlang sa …

Ang kalipay gumikan sa bag-ong kinabuhi nga gihatag pinaagi sa sakripisyo ni Jesukristo dili kay litukon lamang pinaagi sa mga pulong. Kini nga serye sa animated nga mga GIF tin-aw nga maghulagway kon unsay posible sa atong kinabuhi tungod ni Jesukristo.

Hallelujah alang sa Preskong mga Sinugdanan

Isaias 1:18—Umari kamo karon, ug usahan ta paghusay, nag-ingon ang Ginoo: bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve; bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero.

I-download Ipakita ang Tanan