#HallelujayAlang sa …

Ang kalipay gumikan sa bag-ong kinabuhi nga gihatag pinaagi sa sakripisyo ni Jesukristo dili kay litukon lamang pinaagi sa mga pulong. Kini nga serye sa animated nga mga GIF tin-aw nga maghulagway kon unsay posible sa atong kinabuhi tungod ni Jesukristo.

Hallelujah alang sa Napagaan nga mga Palas-anon

Mateo 11:28—Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo.

I-download Ipakita ang Tanan