#HallelujayAlang sa …

Ang kalipay gumikan sa bag-ong kinabuhi nga gihatag pinaagi sa sakripisyo ni Jesukristo dili kay litukon lamang pinaagi sa mga pulong. Kini nga serye sa animated nga mga GIF tin-aw nga maghulagway kon unsay posible sa atong kinabuhi tungod ni Jesukristo.

Hallelujah alang sa Pagkaayo

Pinadayag 21:4—Ug iyang pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata, ug ang kamatayon wala na, ug wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na.

I-download Ipakita ang Tanan