#HallelujayAlang sa …

Ang kalipay gumikan sa bag-ong kinabuhi nga gihatag pinaagi sa sakripisyo ni Jesukristo dili kay litukon lamang pinaagi sa mga pulong. Kini nga serye sa animated nga mga GIF tin-aw nga maghulagway kon unsay posible sa atong kinabuhi tungod ni Jesukristo.

Hallelujah alang sa Kalinaw sa Kaugalingon

Juan 14:27—Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw: hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.

I-download Ipakita ang Tanan