#HallelujayAlang sa …

Ang kalipay gumikan sa bag-ong kinabuhi nga gihatag pinaagi sa sakripisyo ni Jesukristo dili kay litukon lamang pinaagi sa mga pulong. Kini nga serye sa animated nga mga GIF tin-aw nga maghulagway kon unsay posible sa atong kinabuhi tungod ni Jesukristo.

Hallelujah alang Kaniya

Juan 11:25—Ako mao ang pagkabanhaw, ug ang kinabuhi: ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya.

I-download Ipakita ang Tanan