Makaplagan ang Bag-ong Kinabuhi

Hallelujah—Hebreohanon alang sa “Dayegon ninyo ang Ginoo.” Apan unsa man gayud ang ipasabut niini? Karon nga Pasko sa Pagkabanhaw, hibaloi kon sa unsang paagi ang karaan nga siyagit sa kalipay, paglaum, ug gugma konektado gayud sa hangtud sa kinabuhi ug misyon ni Jesukristo—ug sa Iyang saad nga bag-ong kinabuhi para kanatong tanan.