Sunda Siya

Atol sa Pasko sa Pagkabanhaw, hatagan nato og espesyal nga pagtagad ang tanan nga gihimo ni Jesukristo sa pagpanalangin sa atong kinabuhi. Apan unsa man diay ang Iyang gihangyo kanato? Ang tubag yano ra kaayo—upat ra ka pulong—apan may gahum kini nga mausab sa hangtud ang atong kinabuhi: “Dali, sumunod ka kanako.”
Mag-request og libre nga Basahon ni Mormon
Sulati ang porma nga naa sa ubos, ug ang mga misyonaryo sa imong dapit personal nga mohatud og libre nga kopya sa Basahon ni Mormon (may limit nga usa ra ka kopya kada panimalay).
Pinaagi sa pagklik ‘Sumiter’ ikaw uyon nga ikaw dili moubos og 18 anyos o dunay pagtugot sa usa ka hamtong.