Ipasalida ang Video

The video player could not be built.

#MahimongKahayagsaKalibutan

Walay panahon sa tuig nga sama kamasanagon sa panahon sa Pasko—ug ang labing masanagon nga kahayag sa tanan mao si Jesukristo, ang Kahayag sa Kalibutan. Sa makausa pa, atong saulugon ang Iyang pagkatawo pinaagi sa paghimo sa Pasko nga usa ka panahon sa pagserbisyo. Apil kanamo karong tuiga samtang kita magkat-on sa Iyang mga pagtulun-an, mosunod sa Iyang ehemplo, ug motabang ngadto sa #MahimongKahayagsaKalibutan.

Pangita og mga paagi nga kamo makahimo og #MahimongKahayagsaKalibutan sa inyong dapit.

Pagkat-on Pa (Philippines)
Pagkat-on Pa (Facebook)