Ipasalida ang Video

The video player could not be built.

Pagkat-on sa mga Baruganan sa Kalinaw gikan sa #PRINSIPEsaKALINAW

Kapin sa 2,000 ka tuig human gitawag ni Isaias Kaniya nga ang Prinsipe sa Kalinaw, si Jesukristo makatabang gihapon nato sa pagpangita og kalinaw kon kita makat-on sa Iyang mga pagtulun-an ug mosunod sa Iyang ehemplo. Sa unsa nga paagi siya migiya ninyo ngadto sa kalinaw? Ipakigbahin ang inyong mga kasinatian ug kini nga video aron sa pagtabang sa uban nga makakaplag sa samang kalinaw.
Ang Kaimportante sa Balaan nga Semana
Ang katapusang semana sa kinabuhi ni Jesukristo nakausab sa kalibutan sa kahangturan. Tan-awa kon sa unsa nga paagi nga ang mga kalihokan sa matag adlaw makatabang nato nga makapasalamat sa Iyang milagroso nga misyon.

Unsaon sa Pag-apil diha sa Inyong Dapit