ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ang Basahon ni Mormon

Ang Pulong sa Dios

Ang mga misyonaryo naghatag og mga kopya sa Basahon ni Mormon sa tibuok kalibutan, bisan ikaw mobasa niini. Mao nga unsa kini nga libro? Ihatag kini nga libre, ngano nga daghan kaayong mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw miisip sa ilang Basahon ni Mormon nga usa sa ilang labing bililhong kabtangan? Unsa nga klase sa libro ang makaingon nga daghan kaayong mga magbasabasa nga mousab sa ilang mga kinabuhi, sa ilang mga hunahuna ug sa ilang mga kasingkasing? Unsa nga klase sa libro ang makatubag sa ingon og dili matubag nga mga pangutana sa kinabuhi?

Ang Basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios, sama sa Biblia. Kini Balaan nga Kasulatan, uban sa porma ug sulod nga susama sa Biblia. Ang duha ka mga libro naglakip sa giya sa Dios sumala sa gipadayag sa mga propeta ingon man usab sa relihiyosong mga kasaysayan sa lain-laing mga sibilisasyon. Samtang ang Biblia gisulat ug mahitungod sa mga tawo sa yuta sa Israel ug sa palibut nga mga dapit, ug nahitabo gikan sa pagkalalang sa kalibutan hangtud sa mubong panahon human sa kamatayon ni Jesukristo, ang Basahon ni Mormon naglakip sa kasaysayan ug sa pakigsandurot sa Dios uban sa mga tawo kinsa nagpuyo sa Amerika tali sa mga 600 BC ug 400 AD. Ang mga propeta diha sa Basahon ni Mormon nagrekord sa pagpakigsandurot sa Dios uban sa Iyang mga katawhan, nga gihiusa sa usa ka propeta nga ginganlan og Mormon ngadto sa bulawan nga mga palid.

Sa wala pa kining matinud-anong mga Kristiyano mangamatay, ang ilang rekord luwas na nga natagoan. Nakuha ni Joseph Smith kining karaang mga rekord niadtong 1827, ug uban sa gasa ug gahum sa Dios si Joseph nakahimo sa paghubad sa karaang mga sinulat unsay nia nato karon. Ang Basahon ni Mormon, uban sa Biblia, nagpamatuod nga si Jesukristo mao ang atong balaan nga Manunubos ug nga pinaagi sa pagpuyo sumala sa Iyang ebanghelyo makakaplag kita og kalinaw niini nga kinabuhi ug mahangturong kalipay sa kinabuhi nga umaabut.

Gihubad pinaagi sa Gahum sa Dios

Sa dihang si Joseph Smith nag-edad og 21 anyos, usa ka anghel nga ginganlan og Moroni mihatag kaniya sa karaang mga rekord. Gamay ra og pormal nga edukasyon ni Joseph ug dili pamilyar sa karaang pinulongan nga gisulat sa metal nga mga palid sa bulawan, apan nakahimo siya sa paghubad niini tungod kay ang Dios mihatag niya og gasa ug gahum sa pagbuhat sa ingon. Ang paghubad milungtad og wala kaabut og tulo ka bulan, ug niadtong 1830, 5,000 ka mga kopya sa Basahon ni Mormon namantala didto sa Palmyra, New York. Ang Dios mipili ni Joseph Smith isip usa ka propeta, manalagna ug maghuhubad sa pagpahiuli sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa modernong panahon, ug ang Basahon ni Mormon importante niini nga pagpahiuli. Gihatagan si Joseph Smith og dili ordinaryong calling, ug tungod kay nagpakatakus siya sa mga panalangin sa langit, nakahimo siya sa pagdala sa Basahon ni Mormon ngadto sa kalibutan.

Magkat-on og dugang mahitungod ni Joseph Smith

Ang Basahon ni Mormon Nagpamatuod ni Kristo

Nagtuo kami nga ang pagbaton og hugot nga pagtuo kang Jesukristo mao ang unang lakang sa pagsabut sa ebanghelyo ug sa pagdawat sa mahangturong kalipay nga gusto sa Dios ang atong Langitnong Amahan alang nato. Apan asa kanang hugot nga pagtuo magagikan? Unsaon nato sa pagtuo nga si Jesukristo mao ang atong Manluluwas kon kita wala makaila kinsa Siya o unsa ang Iyang gibuhat? Makapalambo kita og hugot nga pagtuo kang Jesukristo pinaagi sa pagbasa mahitungod Kaniya diha sa mga kasulatan ug pag-ampo aron makahibalo kon ang atong gibasa tinuod ba.

Ang ulohang pahina namahayag nga ang katuyoan sa Basahon ni Mormon mao ang pagkombinser natong tanan “nga si JESUS mao ang Kristo, ang DIOS sa KAHANGTURAN, nagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa tanan nga mga nasud.” Gisulat kini aron sa pagtabang nato sa pagpalambo sa tinuod nga kahibalo bahin ni Jesukristo ug sa Iyang misyon dinhi sa kalibutan. Ang Basahon ni Mormon nagkumpirmar nga ang atong nakat-unan gikan sa Biblia, nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios kinsa mianhi sa kalibutan aron sa pagtabang nato sa pagbuntog sa atong mga sala. Ang katawhan sa Basahon ni Mormon, ang mga Nephite ug ang mga Lamanite, mirekord sa ilang mga pagpamatuod ni Jesukristo. Daghan sa mga propeta kinsa misulat sa mga rekord nga mao ang Basahon ni Mormon personal nga nakakita ni Kristo, sama sa nahitabo ni Apostol Pablo, nga iyang narekord sa Biblia (tan-awa sa Mga Buhat 9:3-6). Ang labing nindot nga nahitabo sa libro mao sa dihang si Jesus nagpakita ngadto sa tanan nga mga Nephite human dayon sa Iyang pagkabanhaw. Gipanalanginan Niya sila, mitudlo nila sa iyang ebanghelyo ug miingon,

Ang Basahon ni Mormon ug ang Biblia Nagsuporta sa Usag Usa

Ang uban nga mga tawo naghunahuna nga tungod kay kami mobasa sa Basahon ni Mormon, dili na kami mobasa sa Biblia. Dili kana tinuod. Sama kini sa pag-ingon nga kami dili mokaon og mga orange tungod kay mokaon kami og mansanas. Ang duha maayo nga prutas! Ang Basahon ni Mormon dili puli alang sa Biblia. Gani, tungod kay ang Basahon ni Mormon ug ang Biblia naglakip sa ebanghelyo ni Jesukristo ingon nga kini gipadayag ngadto sa lain-laing mga sibilisasyon, ang pagtuon niining duha makapaklaro sa ubang mga konsepto nga lisud sabton. Ang Basahon ni Mormon nagsulti nato sa pagbasa sa Biblia ug nagkumpirma nga ang mensahe niini tinuod (Mormon 7:8-10). Ug sa Biblia, si Jesus misulti sa Iyang mga apostoles, “Ug ako adunay ubang mga karnero nga dili sakop niining torila: sila kinahanglan nga pagamandoan ko usab sila, ug sila magapatalinghug sa akong tingog; ug usa ra unya ang panon, ug usa ang magbalantay” (Juan 10:16) Si Kristo mibisita niining “ubang karnero” didto sa Amerika human Siya mabanhaw, nagtudlo sa samang mensahe ngadto sa mga Nephite nga Iyang gitudlo ngadto sa mga tawo sa Israel. Ang Basahon ni Mormon miklaro nga ang mensahe ni Jesukristo ug ang Iyang pag-ula dili lang para sa usa ka grupo sa mga tawo sa usa ka higayon. Alang kini sa tanan, bisan asa, gikan sa sinugdanan sa kalibutan hangtud sa katapusan. Ang pagbaton sa Basahon ni Mormon isip lain nga tugon ni Jesukristo nagpahinumdom nato nga Siya naghunahuna natong tanan.

Ang Basahon ni Mormon Nagtubag sa mga Pangutana sa Kalag

Kadaghanan nato adunay pipila ka lisud nga mga pangutana sa atong hunahuna —ang matang nga walay usa ang makatubag alang nato. Ang uban mao ang importante nga mga pangutana mahitungod sa matang sa atong pagkabuhi sama sa mosunod:

Pangayo og libreng kopya sa
Basahon ni Mormon.

Samtang magbasa kita sa Basahon ni Mormon, makat-on kita mahitungod sa ebanghelyo ug Plano sa Dios sa Kalipay . Ang kahibalo niini nga mga butang nagpahimutang sa atong mga pangutana sa mahangturong panglantaw. Gikan sa mga kasulatan nga nag-ingon nga kini nga kinabuhi “usa ka panahon sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios” sama pananglit, atong nakat-unan nga kita magpadayon sa pagpakabuhi human kita mamatay, ug nga pinaagi sa pagsunod sa mga sugo kita makabalik ngadto sa langit (Alma 12:24). Makat-unan usab nato nga ang paghinulsol, pagpasaylo ug ang pakigsaad sa pag-alagad sa uban importante sa atong mahangturong kaluwasan. Bisan unsa niini nga mga pangutana sa kalag matubag pinaagi sa paggamit sa ebanghelyo ni Jesukristo sumala sa nasulat niini diha sa Basahon ni Mormon.

Ang Basahon ni Mormon Makapaduol sa mga Tawo ngadto sa Dios

Ang pipila ka deskripsyon sa Dios nakapahimo Kaniya nga morag dili masabtan ug dili maduolan, o masuko ug walay kalooy, apan atong makat-unan sa Basahon ni Mormon nga ang “Ang Dios mahunahunaon sa matag katawhan” (Alma 26:37) ug nga sama sa propeta sa Basahon ni Mormon nga si Lehi, kita mahimong “liyokan sa kahangturan sa mga bukton sa iyang gugma” (2 Nephi 1:15).

Bisan og dili kita makaistorya sa Dios nawong sa nawong niini nga kinabuhi, Siya mihatag nato sa mga kasulatan sa pagtabang nato nga mas mahiduol Kaniya. Sa Basahon ni Mormon, si Joseph Smiht miingon, “ang tawo mas mahiduol ngadto sa Dios pinaagi sa pagsunod sa mga lagda, kay sa bisan hain nga libro.” Mas mahiduol kita sa Dios pinaagi sa pagpalig-on sa pagtuo diha Kaniya, ug kita maglig-on sa pagtuo diha Kaniya kon kita makat-on mahitungod sa Iyang plano ug magtuman sa Iyang mga sugo.

Ang Basahon ni Mormon nagtudlo nato sa plano sa Dios ug nagpakita nato kon sa unsa nga paagi nga kadtong nagpakabuhi sumala sa Iyang tambag napanalanginan niini nga kinabuhi ug sa sunod. Kon kita mainampoong magbasa, ang Espiritu Santo makatudlo nato, sa atong mga kasingkasing gayud, nga ang mga pulong diha sa Basahon ni Mormon mao ang mensahe ngari nato gikan sa atong Langitnong Amahan, gipadala aron sa pagtabang nato pinaagi niini nga kinabuhi.

Unsaon Pagkahibalo nga ang Basahon ni Mormon Ttinuod

Dayag lang nga lahi ang pagbasa sa Basahon ni Mormon ug lain ang motuo pag-ayo diha sa atong mga kasingkasing nga unsay gisulti niini tinuod. Kining sinsero nga pagtuo, o pagpamatuod, sa kamatuoran sa Basahon ni Mormon moabut kon ang Dios mopadala sa Iyang Espiritu aron sa pagkumpirmar sa kamatuoran sa unsay atong gibasa. Atong mabati kini nga kumpirmasyon kon kita magtuon sa Basahon ni Mormon uban sa kakugi ug hugot nga pagtuo, sumala sa gisaad sa mosunod nga kasulatan:

Yano ang paagi sa Dios: basahon nato ang Basahon ni Mormon; mag-ampo kita ug mohangyo Kaniya sa pagsulti nato nga unsay atong nabasa tinuod ug Siya motubag nato pinaagi sa mga pagbati sa kalinaw ug kasiguroan nga gihatag sa Espiritu Santo. Una sa tanan, kinahanglan makugihon kitang magtuon sa Basahon ni Mormon, maggamit sa mga baruganan niini sa atong kaugalingong mga kinabuhi ug maghimo sa atong labing maayo sa pagsabut sa mga leksyon nga gusto sa Dios nga atong makat-on. Ikaduha, kinahanglan kitang mag-ampo “sa kinasingkasing, uban sa tinuod nga katuyoan, nga may hugot nga pagtuo kang Kristo.” Kinahanglan kitang maglaum ug motuo nga ang Dios motubag kanato, ug tingali kinahanglan kitang mag-ampo labaw sa kausa. Katapusan, kinahanglan kitang andam sa pagdawat sa tubag kon kini moabut, hinoon moabut kini. Ang pagtuo nga ang Basahon ni Mormon naglakip gayud sa pulong sa Dios nagpasabut nga kita andam sa pagsunod sa mga sumbanan sa hugot nga pagtuo ug pagkamasulundon nga Iyang gihulagway niini. Ang Dios misaad nga Siya mopanalangin nato og mas daghan pa kay sa mahimo nato sa pagsunod sa Iyang taas nga mga sumbanan.