ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Family History

Ngano nga Importante ang Family History?

Kita nga nakasinati sa family history nakahibalo unsa kini ka lingaw. Apan dili kini mao ang rason nganong kami adunay pinakadako nga genealogical library sa kalibutan ug ngano nga ang 13 ka milyon nga Mormons giawhag sa pagsiksik sa ilang mga kagikanan sa pamilya. Hinoon, nadasig kami sa among doktrina nga nagtudlo nga ang kaminyoon ug mga pamilya magpadayon lapas pa niini nga kinabuhi. Apan mahitabo lamang kini kon ang mga pamilya mabugkos sa usa sa balaan nga mga templo sa Ginoo sa tibuok kalibutan ug mahiusa sa tibuok kahangturan.

Maayo ra alang namong tanan karon nga adunay kahigayunan nga mabugkos sa templo, apan unsaon na lang sa among mga katigulangan nga namatay na nga walay kahigayunan sa pagdawat sa mga ordinansa sama sa bunyag, o mga panalangin nga mahimong mahangturong pamilya? Makiangayon ba nga ang Dios moingon lang, “Walay swerte, lisud kaayo?” Dayag nga dili gayud. Sa dihang gi-organisar ni Kristo ang Iyang Simbahan sa karaan, naglakip kini sa gitugyan nga buhat [vicarious work] alang sa mga patay ug ang gihimo nga pagpahigayon og mga ordinansa alang sa patay nga mga kabanay “Kon dili pa, unsa man lamay ipasabut sa mga tawo sa ilang pagpabautismo alang sa mga patay, kon ang mga patay dili man ugaling banhawon? Nganong bautismohan pa man ang mga tawo alang sa mga patay?” (1 Mga Taga-Corinto 15:29). Ang pagpahiuli ni Kristo sa iyang orihinal nga Simbahan nganhi sa kalibutan pinaagi ni Propeta Joseph Smith naglakip sa karaan nga paghimo sa pagpahigayon niini nga mga ordinansa alang sa atong patay nga mga kabanay diha sa balaan nga mga templo. Ang ebanghelyo ni Jesukristo naglakip sa sama nga mga panalangin karon diha sa balaan nga mga templo.

Ang pagsiksik sa genealogy o family history mao ang importanting himoonon sa buhat sa templo alang sa mga patay. Buhaton namo kini sa pagkuha sa mga pangalan ug sa ubang impormasyon sa genealogy aron kini nga mga ordinansa sa templo mapahigayon alang sa among mga patay na nga katigulangan. Ang atong mga katigulangan dayon tudloan sa ebanghelyo didto sa kalibutan sa espiritu ug adunay kapilian sa pagdawat o pagsalikway sa buhat nga gipahigayon alang kanila. Si Mother Teresa sa makausa miingon “ang kamingaw ug ang pagbati nga wala kinahanglana mao ang labing grabe nga kakabus.” Ang paghunahuna nga kini nga kakabus sa kamingaw—kining pagkawala kinahanglana ug nabulag gikan sa mga minahal—moabut lapas pa niini nga kinabuhi sa tinud-anay makapasubo ug ang buhat sa templo ra ang makapugong.

Ang Saad ni Elijah

Nganong gibuhat nila kini? Ang kadaghanan tingali moingon tungod kay kini usa ka nindot nga hobby ug mobati sila nga nadasig sa pagkakuryuso mahitungod sa ilang mga katigulangan. Tungod kay sila natandog sa diwa niini nga buhat. Espiritu ni Elijah Sumala sa Daang Tugon, si Elijah mobalik ug moandam sa dalan sa Ginoo. Ang Espiritu sa Ginoo mao ang espiritu sa gugma nga sa katapusan mobuntog sa tanang tawhanong panaglagyo sa pamilya samtang kini mosumpay tali sa mga henerasyon. Nagbugkos kini sa minahal nga mga apohan, karon patay na, sa mga apo nga wala gayud makaila nila pinaagi sa pagpreserbar ug pagpakigbahin sa ilang mga kasaysayan ug mga handumanan. Ang kinabuhi nga walay dokumento mao ang kinabuhi nianang usa ka henerasyon o duha nga makalimtan ra gayud. Ug apan, ang pagkahibalo sa among mga katigulangan nag-amuma namo ug nagtisok diha namo sa mga hiyas nga naghatag og direksyon ug kahulugan sa among mga kinabuhi.

Ang propeta sa Biblia nga si Malaquias nanagna sa pagbalik ni Elijah alang sa katuyoan sa pagpabalik sa mga kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga bata, ug sa mga bata ngadto sa mga amahan (tan-awa sa Malaquias 4:5–6)

Kini nga panagna sa tinuod natuman sa dihang si Propeta Elijah nagpakita ngadto ni Joseph Smith ug Oliver Cowdery (ang tawo kinsa mitabang ni Joseph sa paghubad sa Basahon ni Mormon) didto sa Templo sa Kirtland niadtong Abril 3, 1836. Si Elijah mipahiuli sa piho nga mga gahum sa priesthood pinaagi sa pagtugyan niini diha nila ni Joseph ug Oliver. Kini nga gahum mao ang nakapahimo nga posible alang sa mga pamilya nga mabugkos sa tibuok nga mga henerasyon. Pinaagi sa buhat sa family history, makaapil kita sa nagpadayon nga katumanan niini nga panagna. Makakat-on kita mahitungod sa among mga katigulangan, ug niadtong kinsa namatay nga walay oportunidad sa pagpaminaw sa ebanghelyo ug pagdawat sa mga ordinansa, ug sa pagpadako sa among gugma alang nila. Mahimong madasig kita sa ilang mga istorya sa kaisug ug hugot nga pagtuo. Atongikapasa kana nga kabilin ngadto sa atong mga anak.

Mga Sentro sa Family History

Bisan og ang among mga rason sa paghimo og family history lahi kay sa kadaghanan, malipayon kaming mopakigbahin sa among mga koleksyon sa gi-microfilm ug gi-digitize nga mga record nga walay bayad ni bisan kinsa nga moduyog sa among tinguha. Naglakip kana sa minilyon ka mga tawo, kay ang genealogy giingon nga mao ang labing kusog nga nagtubo nga hobby sa Amihanang Amerika, milabaw pa ka inila kay sa quilting, pagkolekta og mga stamp, ug bisan sa pagpananom. Inila kaayo, gani, daghang mga salida sa TV bag-ong nagpakita sa iladong mga tawo, ingon man usab sa yanong mga tawo nga nagsunod sa ilang mga katigulangan.

Ang Family History Library sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nahimutang sa Siyudad sa Salt Lake, Utah, mao ang pinakadako nga genealogical library sa kalibutan ug makahatag og access ngadto sa daghang mga koleksyon sa mga rekord, uban sa sobra sa duha ka bilyon nga mga pangalan sa patay na nga mga tawo. Naglakip kini og mga rekord gikan sa labaw sa 100 ka mga nasud, ang tanan gikan sa ika-14 nga siglo sa English nga mga rekord sa Simbahan ngadto sa oral nga mga kasaysayan sa Africa. Mga 2,400 ka mga tawo, lakip sa mga bisita gikan sa Europe ug Asia, mobisita sa librarya kada adlaw.

Agig dugang sa among punoang librarya, adunay labaw sa 4,500 ka lokal nga mga sentro sa family history sa tibuok kalibutan, kasagaran nahimutang sulod sa among mga meetinghouse sa Simbahan. Ang katuyoan niini mao ang pagtudlo sa mga tawo unsaon sa pagsiksik sa ilang mga katigulangan. Kini gibutangan og staff sa lokal nga mga miyembro sa Simbahan kinsa moboluntaryo sa ilang panahon, ug kining tanan nga mga pag-alagad gihatag nga walay bayad.