ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Kinsa ang Mormons?

Opisyal nga Tubag

Ang Mormons mao ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, nga giorganisar niadtong 1830. Niadtong 2010 ang Simbahan adunay mga miyembro sa tibuok kalibutan nga mga 14 ka milyon ka tawo. Ang punoang buhatan sa Simbahan atua sa Salt lake City Utah. Ang Mormons nagtuo sa Biblia ug sa mga pagtulun-an ni Jesus sa mga pagpadayag sa modernong panahon nga mga Apostoles ug mga Propeta. Ang Mormons nagtuo nga sa ilang simbahan pareha ra sa orihinal nga simbahan nga giestablisar ni Jesus sa dihang Siya dinhi sa kalibutan (tan-awa sa Mga Taga-Efeso 2:19-20, 4:11-14). Ang pangalan nga ‘Mormon’ usa ka angga tungod kay sa pagtuo sa Simbahan sa Basahon ni Mormon (karaan nga kasulatan nga gipadayag ug girekord sa mga propeta sa Amerika panahon sa samang higayon nga ang Biblia gisulat sa Daang Kalibutan.)