ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Kinsa ang propeta sa Mormon karon?

Opisyal nga Tubag

Ang Dios mitawag og mga propeta sa paggiya sa Iyang Simbahan sa atong panahon, sama sa Iyang gihimo sa karaan. Ang propeta karon mao ang Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga si Russell M. Nelson. Gitabangan siya sa duha ka mga magtatambag—Dallin H. Oaks ug Henry B. Eyring. Ang tulo, mao ang Unang Kapangulohan sa Simbahan (sama nila ni Pedro, Santiago, ug Juan human sa kamatayon ni Kristo).

Ang tanang mga miyembro sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mga apostoles ug mga propeta. Ang mga Apostoles karon mao sila si:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares