ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang Unang Panan-awon?

Opisyal nga Tubag

Sa bata pa, si Joseph Smith gilibutan sa nagkalain-laing mga simbahan, nga bisan og wala sila magkauyon, ang matag usa nangangkon nga nagtudlo sa kamatuoran. Mao kini ang nakapahinuklog pag-ayo kaniya. Gusto siya makahibalo unsa nga simbahan ang ensakto. Usa ka adlaw niana nakabasa siya og tudling sa Biblia nga nag-ingon, “Kon kinsa kaninyo ang nagkulang sa kaalam, papangayoa siya sa Dios, nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tawo sa madagayaon gayud ug sa walay pagpamoyboy, ug kini ihatag ngadto kaniya” (Santiago 1:5). Nakahukom si Joseph sa pagdawat sa imbitasyon sa pagpangutana sa Dios.

Sa tingpamulak niadtong 1820, si Joseph miadto sa kakahoyan duol sa iyang balay ug nag-ampo aron makahibalo unsa nga simbahan ang iyang apilan. Agig tubag sa iyang pag-ampo, ang Langitnong Amahan ug ang Iyang Anak, nga si Jesukristo, nagpakita kaniya. Misulat si Joseph “Sa diha nga ang kahayag midapat kanako ako nakakita og duha ka Personahe, kansang kahayag ug himaya dili mahulagway, nagtindog ibabaw kanako diha sa kawanangan. Usa kanila misulti ngari kanako, nagtawag kanako sa akong ngalan ug miingon, nagtudlo ngadto sa lain—Kini mao ang Akong Hinigugmang Anak. Paminaw Kaniya!” Giingnan si Joseph nga dili moapil sa mga simbahan nga anaa nianang panahona ingon nga ang awtoridad sa priesthood ug ang giorganisar nga Simbahan ni Jesukristo sa dihang Siya dinhi pa sa kalibutan nawala sa milabayng mga siglo.

Ang Unang Panan-awon ni Joseph Smith mitimaan sa sinugdanan sa Pagpahiuli sa Simbahan ni Jesukristo nganhi sa kalibutan. Ang sinulat nga asoy ni Joseph niini nga hitabo usa ka gamhanan nga pagpamatuod sa unsay iyang nakita ug nasinati. (Kasaysayan ni Joseph Smith kapitulo 1 bersikulo 8-17.)