ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ngano nga ang awtoridad sa pagpahigayon og usa ka bunyag mahinungdanon man?

Opisyal nga Tubag

Sa tanang panahon, ang Dios mihatag sa Iyang mga sulugoon, ang mga propeta, sa awtoridad sa paglihok pinaagi sa Iyang pangalan. Kini nga awtoridad gitawag og priesthood. Gihatag ni Jesukristo ang priesthood ngadto sa Iyang orihinal nga Napulog Duha ka mga Apostoles pinaagi sa ordinasyon (tan-awa sa Juan 15:16), ug sila ang midumala sa buhat sa Iyang Simbahan human sa pagkayab ni Jesus ngadto sa langit. Apan sa dihang gipamatay ang mga Apostoles, ang priesthood hinay-hinay nga nawala gikan sa kalibutan.

Niadtong 1829 nakadawat si Joseph Smith sa awtoridad sa priesthood sa pag-organisar sa Simbahan ni Kristo gikan sa Langitnong mga Mensahero nga naghupot niini nga awtoridad kaniadto lakip sa propeta nga si Juan Bautista ug mga apostoles nga sila si Pedro, Santiago, ug Juan. Niadtong 1830 ang sama nga Simbahan ni Jesukristo nga diha na sa mga siglo nga milabay gi-organisar ug gipahiuli dinhi sa kalibutan.

Ang priesthood adunay duha ka bahin. Ang ubos nga priesthood gitawag og Aaronic Priesthood, ginganlan sunod ni Aaron sa Daang Tugon. Naglakip kini sa awtoridad sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa paghinulsol ug sa pagbunyag. Ang labaw nga priesthood gitawag og Melchizedek Priesthood, ginganlan sunod ni Melchizedek sa Daang Tugon. Naglakip kini sa awtoridad sa pagdumala sa Simbahan ug sa pagpahigayon sa tanang mga ordinansa, lakip sa paghatag sa gasa sa Espiritu Santo.