ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang Balaod sa kaputli?

Opisyal nga Tubag

Ang gahum sa paglalang og mga bata sagrado kaayo. Ang atong Amahan sa Langit mimando nga ang sagrado nga gahum ug pribelihiyo sa sekswal nga mga relasyon gamiton lamang tali sa usa ka lalaki ug babaye kinsa legal nga naminyo. Mao kini ang balaod sa kaputli. Nagpasabut kini nga kinahanglan nga kita walay sekswal nga relasyon sa dili pa maminyo, ug human kita maminyo kita kinahanglang adunay sekswal nga relasyon lamang sa atong bana o asawa.

Ang pagsunod sa balaod sa kaputli makahatag og kahilwasan, kalipay, kalinaw, ug pagtahud sa kaugalingon. Makapalig-on usab kini sa gugma sa kaminyoon ug makapanalipod sa mga pamilya. Ang pagsupak niini nga balaod seryoso. Apan kadtong nakasupak niini mahimong makaangkon og kapasayloan ug kalinaw pinaagi sa paghinulsol ug pagkamasulundon.

Ang Dios gusto sa labing maayo alang kanimo ug alang sa Iyang tanang mga anak. Ang pagsunod sa plano sa Dios sa pagtagana sa pagkasuod alang sa kaminyoon makatabang nimo ug sa imong pamilya nga magmalipayon.