ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Nganong ang Mormons dili moinom og kape, tsa, o alkohol? Unsa ang balaod sa panglawas ug ensakto nga dyeta sa Mormon nga Simbahan?

Opisyal nga Tubag

Ang atong lawas usa ka bililhon nga gasa gikan sa Dios. Sa pagtabang nga ang atong mga lawas ug ang atong mga hunahuna nga magmahimsog ug magmakusgan, ang Dios mihatag sa balaod sa panglawas ngadto ni Joseph Smith niadtong 1833. Kini nga balaod nailhan nga Pulong sa Kaalam (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 89:1-21).

Dugang sa paghatag og gibug-aton sa mga benepisyo sa ensakto nga pagkaon ug pisikal ug espiritwal nga panglawas, ang Dios namulong batok sa paggamit sa:

  • Tabako.
  • Alkohol.
  • Kape ug tsa.
  • Ilegal nga mga drugas.

Misaad ang Dios og daghang pisikal ug espirituhanong mga panalangin niadtong kinsa mosunod sa Pulong sa Kaalam. Karon, ang siyentipikanhong komunidad nagpasiugda sa samang mga baruganan nga gihatag sa mahigugmaong Dios ngadto ni Joseph Smith dul-an na sa duha ka mga siglo ang milabay.