ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang gibarugan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw kabahin sa homosexuality ug panagminyo sa managsamang sekso?

Opisyal nga Tubag

Sa Biblia si Pablo misangyaw ngadto sa mga Taga-Roma nga ang homosexual nga kinaiya usa ka sala (tan-awa sa Mga Taga-Roma 1:24-32). Sa Daang Tugon gilakip ni Moises sa iyang balaod nga ang homosexual nga mga relasyon supak sa balaod sa Dios (tan-awa sa Levitico 20:13).

Si Gordon B. Hinckley, kanhi Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, miisyu sa mosunod nga pamahayag mahitungod sa homosexuality: “Kami nagtuo nga ang kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye gi-orden sa Dios. Nagtuo kami nga ang kaminyoon mahimong mahangturon pinaagi sa paggamit sa gahum sa walay katapusang priesthood sa balay sa Ginoo (“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag sa Kalibutan” nga gisulat sa napulog duha ka modernong mga Apostoles pinaagi sa inspirasyon gikan sa Ginoo.)

“Ang mga tawo mangutana mahitungod sa atong baruganan niadtong kinsa naghunahuna sa ilang mga kaugalingon sa gitawag og mga lalaki nga nagpakababaye ug mga babaye nga nagpakalalaki. Ang akong tubag mao nga ato silang higugmaon isip anak nga mga lalaki ug mga babaye sa Dios. Tingali sila adunay piho nga mga kahilig nga mga gamhanan ug tingali lisud nga pugngan. Kadaghanan sa mga tawo adunay mga kahilig sa usa ka matang o sa uban sa nagkalain-lain nga mga panahon. Kon sila dili mobuhat niini nga mga kahilig, niana sila makapadayon sa unahan sama sa uban nga mga miyembro sa Simbahan. Kon sila molapas sa balaod sa kaputli ug sa moral nga mga sumbanan sa Simbahan, niana sila ubos sa pagdisiplina sa Simbahan, sama usab sa uban.

“Kita buot nga motabang niini nga mga tawo, sa paglig-on kanila, sa pag-abag kanila sa ilang mga problema ug sa pagtabang kanila sa ilang mga kalisud. Apan kita dili mahimo nga dili manumbaling kon sila motugyan ngadto sa imoral nga kalihokan, kon sila maningkamot sa pagtuboy ug pagpanalipod ug pagpuyo diha sa sitwasyon sa usa ka gitawag og managsama og sekso nga kaminyoon. Ang pagtugot sa ingon mao ang pagbugal-bugal sa labing seryoso ug sagrado nga sukaranan sa gitugutan sa Dios nga kaminyoon ug sa tinuod gayud nga katuyoan niini, ang pagpasanay og mga pamilya” (Ensign, Nob. 1998, 71).