ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsay posisyon sa Simbahan bahin sa aborsyon?

Opisyal nga Tubag

Niadtong 1973, ang Unang Kapangulohan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mipagawas sa mosunod nga pamahayag kabahin sa aborsyon, nga magamit gihapon karon:

“Ang Simbahan supak sa aborsyon ug nagtambag sa iyang mga miyembro nga dili motugot o mopahigayon og aborsyon gawas sa talagsa nga mga kaso diin, sa opinyon sa kasaligan nga medikal nga tambag, ang kinabuhi o maayong panglawas sa inahan makuyaw kaayo o diin ang pagmabdos tungod sa lugos ug maoy nakaingon og seryoso nga emosyonal nga pag-antus sa inahan. Bisan gani kinahanglan kini himoon lamang human sa pagpakigtambag sa lokal nga awtoridad sa priesthood human makadawat og balaan nga kumpirmasyon pinaagi sa pag-ampo.