ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Nganong magpahigayon man ang Mormons og mga bunyag alang sa patay?

Opisyal nga Tubag

Si Jesus Mismo, bisan og walay sala, gibunyagan aron sa pagtuman sa tibuok katarung ug sa pagpakita sa paagi alang sa tanang mga tawo (tan-awa sa Mateo 3:13-17; 2 Nephi 31:5-12). Sa ingon, ang bunyag importante alang sa kaluwasan sa gingharian sa Dios. Atong nakat-unan sa Bag-ong Tugon nga ang mga bunyag alang sa patay gihimo sa panahon ni Apostol Pablo (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 15:29). Kini nga praktis gipahiuli uban sa pagkatukod sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Unang gitudlo ni Propeta Joseph Smith ang mga ordinansa sa bunyag alang sa patay atol sa sermon sa haya niadtong Agosto 1840. Gibasa niya ang kadaghanan sa 1 Mga Taga-Corinto 15, lakip sa bersikulo 29, ug mipahibalo nga ang Ginoo motugot nga ang mga miyembro sa Simbahan bunyagan alang sa ilang mga higala ug mga paryente nga mitaliwan niining kinabuhia. Giingnan niya sila nga “ang plano sa kaluwasan gikalkulo sa pagluwas sa tanan nga andam sa pagsunod sa mga kinahanglanon sa balaod sa Dios” (Journal History of the Church, 15 Ago. 1840).

Tungod kay ang tanan nga nagpuyo sa kalibutan walay oportunidad nga mabunyagan pinaagi sa ensakto nga awtoridad sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, ang mga bunyag mahimong ipahigayon pinaagi sa proxy, nagpasabut nga ang usa ka buhi nga tawo mahimong bunyagan alang sa usa ka patay nga tawo. Ang mga bunyag alang sa patay ipahigayon sa mga miyembro sa Simbahan diha sa mga templo sa tibuok kalibutan. Ang mga tawo usahay maghunahuna kon ang mortal nga mga nahibilin sa mga patay madisturbo ba niini nga proseso; dili sila madisturbo. Ang tawo nga nag-proxy mogamit lang sa pangalan sa namatay. Aron kalikayan ang pagkadoble ang Simbahan nagtipig og rekord sa patay nga mga tawo kinsa nabunyagan. Wala masabti sa uban nga kon ipahigayon ang mga bunyag alang sa patay ang mga pangalan sa patay nga mga tawo idugang ngadto sa mga rekord sa Simbahan. Dili kini mao.