ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang gitudlo sa Mormonismo kabahin sa bunyag?

Opisyal nga Tubag

“Kami nagtuo nga pinaagi sa Pag-ula ni Kristo, ang tanan nga mga katawhan mahimo nga maluwas, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa Ebanghelyo” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3).Ang bunyag sa tubig usa ka ordinansa nga importante alang sa atong kaluwasan. Pinaagi sa pagpabunyag, gipakita nato sa Dios nga andam kita nga magmasulundon sa Iyang mga sugo. Gipakita ni Jesus ang ehemplo alang nato pinaagi sa pagpabunyag, bisan og Siya walay sala (tan-awa sa Mosiah 18:8-10). Ang Manluluwas mipadayag sa ensakto nga paagi sa bunyag ngadto ni Propeta Joseph Smith, nagpaklaro nga ang ordinansa kinahanglan himoon sa usa ka tawo nga adunay awtoridad sa priesthood ug nga kini pagahimoon pinaagi sa pagpaunlod (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 20:72-74).

Ang pagpaunlod simbolo sa kamatayon sa makasasala nga kinabuhi sa usa ka tawo ug ang pagkatawo pag-usab ngadto sa espirituhanong kinabuhi, gipahinungod sa pagserbisyo sa Dios ug sa Iyang mga anak. Nagsimbolo usab kini sa pagkamatay ug pagkabanhaw. (Tan-awa sa Mga Taga-Roma 6:3-6) Gagmay nga mga bata gitubos pinaagi sa kalooy ni Jesukristo. Sila “buhi diha ni Kristo” ug dili makasala. Wala sila magkinahanglan og bunyag hangtud makasabut sila sa kalainan tali sa matarung ug sayop. Gipadayag sa Ginoo nga ang mga bata kinahanglang bunyagan sa edad nga otso anyos. (Tan-awa sa Basahon ni Mormon, Moroni 8:8-24; Doktrina ug mga Pakigsaad 29:46-47, 68:27)