ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang pamaagi sa kinabuhi sa Mormon? Sa unsa nga paagi ang Mormon magpakabuhi?

Opisyal nga Tubag

Usa sa labing importante nga rason nga ania sa kalibutan mao ang “pagtagamtam og kalipay” (2 Nephi 2:25). Personal nga pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, ug pagtambong sa simbahan makatabang namo nga makasabut nga ang labing maayong paagi sa pagpangita og kalipay niini nga kinabuhi mao ang pagkahibalo sa plano sa Atong Langitnong Amahan sa kalipay, ang ebanghelyo ni Jesukristo, ug sa pagpaningkamot sa pagsunod sa “balaod” sa Dios (Mga Proverbio 29:18). Ang mga pamilya mao ang importante nga bahin sa Plano sa Dios ug kadaghanan sa paagi sa atong pagpakabuhi nagpokus sa atong mga pamilya. Gusto namong ipaambit ang kalipay nga among natagamtaman ngadto sa tanan nga among mahimo pinaagi sa pagserbisyo, misyonaryo nga buhat, ug pagsalmot ngadto sa katilingban.