ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa man ang Mormon nga mga babaye? Nagtuo ba ang Mormons sa kaangayan sa mga lalaki ug mga babaye?

Opisyal nga Tubag

Gitudlo ni Apostol Pablo nga, “diha sa Ginoo ang babaye dili gawas sa lalaki ni ang lalaki gawas sa babaye” (1 Mga Taga-Corinto 11:11). Sa panan-aw sa Dios, ug sa relasyon sa kaminyoon, ang mga lalaki ug mga babaye pareho nga importante.

Pinaagi sa balaan nga disenyo, ang mga amahan mao ang magbantay ug magtudlo sa ilang mga pamilya diha sa gugma ug pagkamatarung. Sila ang mosangkap sa mga gikinahanglan sa kinabuhi ug sa pagpanalipod sa ilang mga pamilya. Ang unang mga kapangakohan sa mga inahan mao ang pag-alima sa ilang mga anak. Niining sagrado nga mga responsibilidad, ang mga amahan ug mga inahan kinahanglang magtinabangay sa usag usa ingon nga angay nga magkauban. (Kinuha gikan sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag sa Kalibutan” nga gisulat sa nagpulog duha ka modernong mga Apostoles pinaagi sa inspirasyon gikan sa Ginoo.)

Ang mga ginikanan kinahanglang moapil sa pag-atiman ug pagdisiplina sa mga anak. Importante nga magkauyon sa mga tumong sa pamilya ug andam nga motrabaho sa pagkab-ot niini uban sa mga anak. Kon ang mga ginikanan wala magkauyon ug walay pagtinahuray, ang mga anak maglibog ug mawad-an og pagsalig sa ilang mga ginikanan. Ang mga ginikanan kinahanglang magkahiusa ug magkatambayayong sa pag-amuma sa ilang mga anak.