ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana

Sa unsang paagi kita makaila sa atong Langitnong Amahan?

Opisyal nga Tubag

Uban sa mga ebidensya sa Iyang katingalahang mga nilalang sa imong palibut, ang Langitnong Amahan mihatag nimo og daghang mga paagi nga makaila sa imong kaugalingon nga Siya buhi. Ikaw mahimong:

  • Makigsulti Kaniya pinaagi sa pag-ampo ug mangayo Kaniya sa kasiguroan ug gugma.
  • Makabasa sa mga pagpamatuod sa linain nga mga saksi nga gitawag og mga apostoles ug mga propeta. Sila adunay sagrado nga mga kasinatian uban sa Dios ug mirekord niini nga mga kasinatian sa sagrado nga mga libro nga gitawag og mga kasulatan.
  • Makasunod sa Iyang mga sugo, nga makapaduol nimo ngadto sa Dios ug makatabang nimo nga makahibalo nga Siya buhi.

Ang imong pagtuo sa Dios motubo samtang ikaw:

Mag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan (Santiago 1:5).
Magtuon sa mga kasulatan (2 Timothy 3:14-17).
Magsunod sa mga sugo sa Dios (Juan 14:21-23).

Samtang ikaw maningkamot sa imong tinguha sa pagtuo, ang Dios molig-on sa imong pagtuo Kaniya hangtud mahimo kining sigurado nga kahibalo (Basahon ni Mormon, Alma 32:27-35).