ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana

Ang Mormons nagtuo nga si Jesukristo mao ang ilang Manluluwas. Nganong gikinahanglan man nato ang Manluluwas?

Opisyal nga Tubag

Mapasaylo ka sa imong mga sala pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo pinaagi sa proseso sa paghinulsol. Tungod kay nasayud ang Langitnong Amahan nga kita usahay makahimo og sayop nga mga pagpili, mihatag Siya og paagi alang nato nga mapasaylo sa atong mga sala (Juan 3:16). Mihatag Siya og Manluluwas, si Jesukristo, kinsa nag-antus alang sa atong mga sala didto sa Tanaman sa Getsemani ug sa krus aron nga kon kita maghinulsol sa kinasingkasing, kita mapasaylo (Basahon ni Mormon, Mosiah 4:6).

Kon kinasingkasing kitang mag-ampo, kita:

  • Mokumpisal sa atong sala ngadto sa Dios ug ni bisan kinsa nga nasakitan sa atong sala. Kabahin sa seryoso nga sala, ang pagkumpisal kinahanglang himoon ngadto sa tukma nga awtoridad sa priesthood.
  • Mangayo og pasaylo gikan sa Dios ug gikan ni bisan kinsa nga atong napasakitan.
  • Kon posible, moayo sa kadaot nga atong nahimo.
  • Mosalikway sa atong mga sala.
  • Maningkamot sa pagsunod sa mga sugo.

Kinasingkasing nga paghinulsol makahatag og kalinaw ug pasaylo. Ang Dios misaad, “Tan-awa, siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala, ang mao gipasaylo, ug Ako, ang Ginoo, dili na mahinumdom kanila” (Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42).