ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana

Unsa ang Pag-ula ni Jesukristo? Nganong gikinahanglan man nga si Jesukristo mosakripisyo sa Iyang kinabui?

Opisyal nga Tubag

Imposible nga isulti ang hingpit nga kahulugan sa Pag-ula, nga mao ang labing importante ug labing makabayaw nga hitabo sa kasaysayan sa kalibutan. Pinaagi sa Iyang pag-antus didto sa Tanaman sa Getsemani ug sa krus, ang Manluluwas miula sa atong mga sala. Maayo kini nga balita alang sa tanang mga tawo!

Dili kita hingpit nga makasabut giunsa ni Jesus pag-antus sa atong mga sala. Apan nasayud kita nga didto sa Tanaman sa Getsemani, ang gibug-aton sa atong mga sala nakapahimo Kaniya nga mobati sa ingon nga kasakit nga ang dugo miagas sa matag lungag sa Iyang panit (Doktrina ug mga Pakigsaad 19:16-17).

Wala madugay, samtang nagbitay Siya sa krus, gibati pag-usab ni Jesus ang gibug-aton sa atong mga sala bisan mauyunon Siyang nag-antus sa mapait nga kamatayon pinaagi sa usa sa mga pinakabangis nga pamaagi nga nahibaloan sa tawo. Sa Jesus the Christ, ang pahina 462 namahayag, “Ingon og, agig dugang sa makahahadlok nga pag-antus sa pagkalansang, ang panghingutas sa Getsemani mibalik pag-usab, mas migrabe nga labaw pa sa malahutay sa gahum sa tawo. Nianang pinakapait nga takna ang himatyon nga Kristo nag-inusara, nag-inusara sa labing terible nga reyalidad.”

Ang Manluluwas misulti nato:

“Kay tan-awa, Ako, ang Dios, nag-antus niini nga mga butang alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antus … sama kanako; (Doktrina ug mga Pakigsaad 19:16-17)

Gibuhat ni Jesukristo unsay Iyang mahimo sa pag-ula sa atong mga sala. Sa paghimo sa Iyang Pag-ula nga epektibo sa hingpit sa atong indibidwal nga mga kinabuhi, kinahanglang magbaton kita og hugot nga pagtuo kang Kristo, maghinulsol sa atong mga sala, magpabunyag ug makumpirmahan sa tawo nga adunay awtoridad, modawat sa gasa sa Espiritu Santo, mosunod sa mga sugo sa Dios, modawat sa sagrado nga mga ordinansa, ug maningkamot nga mahisama Kaniya. Samtang buhaton nato kining mga butanga pinaagi sa Iyang Pag-ula, makabalik kita sa pagpuyo uban Kaniya ug sa atong Langitnong Amahan sa kahangturan.