ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Mga Pangutana nga Kanunayng Gipangutana

Unsay gituohan sa Mormons bahin ni Jesukristo? Nagtuo ba ang Mormons nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios?

Opisyal nga Tubag

Si Jesukristo mao ang literal nga Anak sa Dios. Ang Iyang pagkatawo, kinabuhi, kamatayon, ug pagkabanhaw nagtuman sa daghang mga panagna nga anaa sa mga kasulatan mahitungod sa pag-anhi sa Manluluwas. Siya ang Tiglalang, Siya ang atong Manluluwas, ug Siya ang atong Maghuhukom (tan-awa sa Isaias 9:6, 53:3-7; Mga Salmo 22:16-18).

Ubos sa direksyon sa atong Langitnong Amahan, si Jesukristo milalang sa kalibutan (Juan 1:10; Mga Hebreohanon 1:2).

Sa dihang nagpuyo si Jesus sa kalibutan (mga 2,000 ka tuig na ang nakalabay), nagpuyo Siya og hingpit nga kinabuhi. Mitudlo Siya pinaagi sa pulong ug ehemplo kon sa unsa nga paagi ang mga tawo magpuyo sa gugma sa Dios ug sa uban.

Pinaagi sa Iyang pag-antus sa Tanaman sa Getsemani ug pinaagi sa paghatag sa Iyang kinabuhi diha sa krus— nga mao, ang pinaagi sa pagpahigayon sa Pag-ula —giluwas ta ni Jesukristo gikan sa atong mga sala (1 Pedro 2:21) samtang mosunod kita Kaniya. Tungod sa Pag-ula, mapasaylo ka sa imong mga sala kon sinsero kang maghinulsol (Basahon ni Mormon, Mosiah 26:30).

Pinaagi sa Iyang Pagkabanhaw, giluwas ta ni Jesukristo gikan sa kamatayon. Tungod kay Iyang gibuntog ang kamatayon, kitang tanan hatagan sa gasa sa pagkabanhaw, nga maoy hinungdan nga ang atong mga espiritu mahiusa sa kahangturan uban sa atong mga lawas (Mga Buhat 24:15; 1 Mga Taga-Corinto 15:22). Kon mahuman na ang kinabuhi dinhi sa kalibutan, si Jesukristo mao ang katapusan nga Maghuhukom (Mga Buhat 17:31; Juan 5:21-22; Mga Buhat 10:42).