ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Kang kinsa man kita kinahanglan adunay hugot nga pagtuo?

Opisyal nga Tubag

Aron mas mahiduol sa Langitnong Amahan ug makadawat sa tanang mga panalangin nga Iyang giandam alang kanimo, kinahanglang imong palamboon pag-una ang hugot nga pagtuo diha sa Ginoong Jesukristo. Si Apostol Pedro mitudlo nga “walay lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa tawo, nga pinaagi niini maluwas kita” (Mga Buhat 4:12).

Hugot nga pagtuo sa Dios mas labaw pa kay sa teyoritikal nga pagtuo Kaniya. Sa pagbaton og hugot nga pagtuo sa Dios mao ang pagsalig Kaniya, sa pagbaton og pagsalig ug sa pagkaandam sa pagbuhat sa imong pagtuo Kaniya. Ang hugot nga pagtuo usa ka baruganan sa aksyon ug gahum.