ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang pipila ka mga butang nga nagpamatuod nimo nga dunay Dios?

Opisyal nga Tubag

Ang Dios naghatag og daghang mga ebidensya sa Iyang pagkaanaa. Usa niini mao ang pagpamatuod sa Iyang mga nilalang: “Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios; ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot” (Salmo 19:1). Wala ba ikaw mahibulong nga magtan-aw sa langit sa gabii sa binilyon nga mga bitoon niini? O nagtuon sa makuti nga mga detalye sa dahon o sa usa ka bulak? O natingala sa milagro sa usa ka gamay nga bag-ong masuso? Kining matahum ug komplikado nga mga nilalang wala lang moabut pinaagi sa sulagma. Kini mga nilalang sa Dios, imong Langitnong Amahan. Makapahinumdom kini ninyo sa Iyang pagkaanaa ug sa Iyang gugma alang sa Iyang mga anak. Usa ka karaan nga propeta mipahayag: “Ang tanan nga mga butang nagpakita nga adunay Dios; oo, gani ang yuta … ug ang paglihok niini, oo, ug usab ang tanan nga mga planeta diin naglihok sa ilang naandan nga paagi nagsaksi nga adunay Makagagahum nga Tiglalang” (Basahon ni Mormon, Alma 30:44).