ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsaon nako pagpangita og tawo nga kaistoryahan, sa personal, mahitungod sa Mormon nga relihiyon?

Opisyal nga Tubag

Salamat sa imong interes sa pagkat-on og dugang mahitungod sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Imbitaron ka namo sa:

Pagpakigsulti sa miyembro sa Simbahan.
Pagsimba uban namo.

Ang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagpuyo sa tibuok kalibutan. Andam silang makigbahin sa ilang mga pagbati ug mga pagtuo niadtong interesado. Kon ikaw nakaila o nakahimamat og mga miyembro sa Simbahan, imbitaron ka namo sa pagpahibalo nila unsay imong nakat-unan niining Internet site ug hisguti ang imong mga pangutana uban nila.

Kon ikaw walay nailhan nga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, imbitaron ka namo sa pagbisita sa mga representante sa Simbahan aron sa pagkat-on og dugang mahitungod sa impormasyon nga imong natan-awan niini nga site. Palihug tawga ang 1-888-537-6600 (sa US ug Canada lamang) o gamita ang mosunod nga porma sa pagpakigsabut sa mga representante sa pagbisita sa imong balay ug pagpakigbahin sa mga pagtulun-an ni Kristo nga motubag sa mga pangutana sa kinabuhi ug motabang sa mga tawo sa pagpangita og mas dakong kalipay.