ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Ngano nga ang pamilya importante kaayo sa Mormons?

Opisyal nga Tubag

Ang among mga pamilya mao ang dapit alang sa pagtubo nga among masinati sa kinabuhi.

Sa among mga pamilya kami mohigugma, moserbisyo, motudlo, ug mokat-on gikan sa usag usa. Ambitan namo ang mga kalipay ug mga kasubo. Ang panagbugkos sa pamilya makahatag namo og malisud nga mga hagit, apan kini makahatag usab namo og kalig-on ug sa uban namong labing dako nga kalipay.

Ang pamilya importante sa plano sa Dios alang sa Iyang mga anak. Mao usab kini ang importante nga unit sa katilingban ug ang paagi sa pagdala og mga anak nganhi sa kalibutan diin sila higugmaon, amumahon, ug tudloan sa kamatuoran ug pagkamatarung (tan-awa sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan”).

Samtang dili kita makapili sa mga kondisyon sa atong pagkatawo, makapili kita kada adlaw sa paghimo sa atong mga pamilya nga mas lig-on ug mas malipayon. Posible alang sa mga indibidwal sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios ug alang sa mga pamilya nga magkahiusa sa kahangturan.