ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Sa unsa nga paagi nga ang kaligdong ug kaputli adunay kalabutan? Sa unsa nga paagi nga ang mga ginikanan makatudlo sa ilang mga anak nga magmaligdong sa ilang sininaan, pinulongan, ug pamatasan?

Opisyal nga Tubag

Kaligdong, pinulongan ug kaputli konektado ang tanan niana nga ang atong mga lawas sagrado nga nilalang nga gibuhat subay sa imahe sa Dios. Busa ang pagtahud niining sagrado nga gasa nagpasabut sa pagtagana sa pisikal nga kasuod alang sa kaminyoon tali sa lalaki ug babaye, pagtabon sa atong mga lawas sa sakto nga sinina ug sa paggamit og pinulongan mahitungod sa lawas nga makabayaw kanunay. Ang mga ginikanan makatudlo sa ilang mga anak nga kon sila magpakita og pagtahud sa ilang mga lawas niini nga paagi, sila mahimong takus nga makabaton sa mga benepisyo sa pakig-uban sa Espiritu Santo.