ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Unsa ang gituohan sa Mormons sa Biblia? Giisip ba nila kini nga Balaan nga Kasulatan ug pulong sa Dios?

Opisyal nga Tubag

Kadaghanan sa atong mga kasulatan nagagikan sa mga apostoles ug mga propeta. Pinaagi sa mga apostoles ug mga propeta, ang Dios mihatag sa Iyang mga anak sa sagrado nga mga sinulat nga gitawag og mga kasulatan. Ang mga kasulatan makatabang nimo nga makaila sa Dios, sa Iyang gugma alang nimo, ug sa Iyang mga pagtulun-an. Ngadto sa Kristiyanong kalibutan ang labing nailhan nga koleksyon sa mga kasulatan mao ang Balaan nga Biblia. Dugang sa Biblia, ang Santos sa Ulahing mga Adlaw midawat sa mosunod nga mga libro isip kasulatan:

  • Ang Basahon ni Mormon: Lain nga Tugon ni Jesukristo, usa ka rekord sa pakigsandurot sa Dios sa mga lumulupyo sa karaang Amerika (2000 BC – 400 AD).
  • Ang Doktrina ug mga Pakigsaad, usa ka koleksyon sa mga pagpadayag ug dinasig nga mga pahayag nga gihatag alang sa pagtukod ug paggiya sa Simbahan ni Jesukristo sa katapusang mga adlaw (1830 AD–1978 AD).
  • Ang Perlas nga Labing Bililhon, usa ka pinili sa mga pagpadayag, mga paghubad, ug mga sinulat ni Joseph Smith.