ComeuntoChrist.org Tibuok kalibutan

Sa unsang paagi nga ang Basahon ni Mormon lahi gikan sa Biblia? Sa unsang paagi nakuha ni Joseph Smith ang “bulawan nga mga palid” o Basahon ni Mormon?

Opisyal nga Tubag

Ang Basahon ni Mormon mao ang laing saksi nga si Jesukristo buhi gayud, nga Siya gayud mao ang Anak sa Dios. Naglakip kini sa mga sinulat sa karaang mga propeta. Usa niini, si Lehi, nagpuyo sa Jerusalem sa mga 600 B.C. Ang Dios misugo ni Lehi sa pagdala og gamay nga pundok sa mga tawo ngadto sa kontinente sa Amerika. Didto nahimo silang dako nga sibilisasyon.

Ang Dios nagpadayon sa pagtawag og mga propeta niining mga tawhana. Ang Basahon ni Mormon usa ka koleksyon sa mga sinulat sa ilang mga propeta ug tigtipig sa mga rekord.

Niadtong Septyembre 1823, si Joseph Smith gibisitahan sa langitnong mensahero nga ginganlan og Moroni - ang katapusan niining karaang mga propeta sa pagtipig sa rekord - sa samang paagi nga ang mga anghel sa kasagaran magpakita ngadto sa mga lider sa Simbahan sa Bag-ong Tugon (ilabi na ang basahon sa Mga Buhat). Si Anghel Moroni mipahibalo ni Joseph Smith nga ang Dios adunay trabaho alang kaniya. Si Moroni misulti ni Joseph Smith nga usa ka rekord sa karaang mga lumulupyo sa kontinente sa Amerika gilubong sa duol nga bungtod ug nga ang rekord naglakip sa kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Niadtong Septyembre 1827, si Joseph nakadawat og rekord, nga gisulat sa nipis nga mga palid sa bulawan. Nasayud kita karon nga komon sa mga tawo gikan niana nga era sa karaang Amerika sa pagtipig og mga rekord sa metal nga mga palid. Gihubad ni Joseph ang libro ngadto sa Iningles pinaagi sa inspirasyon sa Dios. Kini nga libro gitawag og Basahon ni Mormon: Lain nga Tugon ni Jesukristo. Ginganlan kini sunod ni Mormon, usa ka karaan nga propeta kinsa mipamubo sa sagrado nga mga rekord sa iyang katawhan.

Ang Basahon ni Mormon namantala niadtong 1830. Sukad niadtong higayona nakapanalangin kini og minilyon ka kinabuhi pinaagi sa gamhanang mensahe niini mahitungod ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo.

Ang libro nagmatuod, isip lain nga tugon ni Kristo, sa reyalidad ug pagkabalaan ni Jesukristo. Kini nga mga propeta nakahibalo sa plano sa Langitnong Amahan alang sa Iyang mga anak ug sa misyon ni Jesukristo. Ilang girekord nga si Kristo nagpakita, human sa Iyang Pagkabanhaw, ngadto sa mga katawhan sa Amerika, nagtudlo nila sa Iyang ebanghelyo, ug mitukod sa Iyang Simbahan diha kanila. Ang libro naglakip sa mga pagtulun-an ni Jesukristo, nagmatuod sa Iyang Pag-ula ug sa Iyang gugma. Nagsuporta kini ug nagmatuod sa Biblia. Ang Biblia naglakip sa mga panagna mahitungod niini nga mga katawhan sa Amerika (tan-awa sa Ezequiel 37:15-17, Isaias 29:18).

Ang Basahon ni Mormon mitapos uban sa importante nga saad nga kadtong mobasa niini ug kinasingkasing nga mag-ampo mahitungod niini makahibalo pinaagi sa Espiritu Santo nga kini tinuod (Moroni 10:4).